Eesti samasooliste inimeste õiguste eest võitlevad ühendused teevad ministritele ja riigikogulastele saadetud pöördumises ettepaneku anda homodele võimalus oma kooselu ametlikult registreerida.

MTÜ Eesti Gayliit, Gay ja Lesbi Infokeskus, MTÜ Mea Culpa, MTÜ Teistmoodi ja MTÜ KITA & P esindajad nõuavad justiitsministrile, sotsiaalministrile, riigikogu õigus- ja sotsiaalkomisjoni juhtidele saadetud pöördumises samasooliste õigustega arvestamist.

Meediale saadetud pöördumise tekst:

EV Justiitsminister hr. Rein Lang
EV Sotsiaalminister hr. Jaak Aab
EV Õiguskantsler hr. Allar Jõks
Riigikogu Õiguskomisjoni esimees hr. Väino Linde.
Riigikogu Põhiseaduskomisjoni esimees hr. Urmas Reinsalu
Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimees pr. Mai Treial


30. detsembril 2005 Tallinnas

KODANIKEÜHENDUSTE AVALIK PÖÖRDUMINE EESTI VABARIIGI POOLE diskrimineerimise lõpetamiseks ja seadusloome algatamiseks samasooliste peresuhete seadustamiseks.

Euroopa on läbi käinud pika tee, et tagada kõikidele inimestele võrdväärselt inimlik elukeskkond. Eesti on läbi käinud raske tee, et kuuluda sellisesse Euroopasse, Inimväärne elu tänapäeval tähendab rohkem kui omada kodakondsust või õigust olla kaitstud vägivalla vastu.

Inimlik vajadus siduda oma elu kellegi teisega on sajandite jooksul loonud perekonna institutsiooni. Kooselu vorm ja selle staatus on aja jooksul märgatavalt muutunud, võimaldades demokraatlikes riikides seadustada kooselusid eri nahavärvist, uskudest ja sotsiaalsest päritolust inimeste vahel. Erandiks ei ole ka samasooliste suhete tunnistamine perekonna vormina.

Samasooliste kooselud on eksisteerinud aegade algusest ja kestavad paratamatuna läbi tänase ka tulevikus. Teadmatuse, sallimatuse ja erinevate diskrimineerimise vormide tõttu on suhtumine sellisesse perekonnavormi olnud sajandite vältel erinev.

Kaasaja arenenud ja demokraatlikud ühiskonnad, mõistes et homoseksuaalsus ei ole inimese valik, vaid paratamatu erisus, on mitte ainult aktsepteerinud samasooliste kooselusid, vaid on loonud võimaluse sellise kooseluvormi seadustamiseks.

Selle tulemusena on neljas arenenud riigis võrdsustatud abielu mõiste erinevast ja samast soost partnerite vahel ning enam kui kahekümnes riigis üle maailma (sealhulgas uutes Euroopa Liidu liikmesriikides nagu Sloveenia ja Ungari) on loodud samasoolistele paaridele võimalus kooselu seaduslikult registreerida ja tagada selle õiguslik kaitse. Tunnustuse sellistele perekondlikele suhetele on andnud ka Euroopa Liidu Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika.

Tuginedes Eesti Vabariigi põhiseadusele ja allkirjastatud Euroopa Liidu Põhiseaduse Leppele (Euroopa Põhiõiguste Harta) ning EV poolt tunnustatud Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioonile on igal inimesel õigus seaduse võrdsele kohtlemisele ja kaitsele.

Lisaks on demokraatlikus riigis sellised õigused ja vabadused reaalselt teostatavad ja sätestatud kas siseriikliku õiguse, põhiseaduse või rahvusvaheliste lepetega. Seadusliku perekonna loomine ja partneri vaba valik on üks sellistest õigustest ning vabadustest. Perekonna puutumatuse ja kaitse sätestab küll EV Põhiseaduse § 26-27, kuid see ei laiene kõigile EV kodanikele, kuna puudub siseriiklik õigusakt, mis võimaldaks nimetatud õiguste teostamist ka samasoolistel isikutel. EV Põhiseaduse § 12 alusel on see vaadeldav otsese diskrimineerimisena ja vastuolus demokraatliku riigi põhimõttega.

Vastavalt EV Põhiseaduse § 12 on kõik Eesti Vabariigi kodanikud võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida, välja arvatud põhiseaduse § 11 alusel seatud piirangutega, kui need on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud.

Homoseksuaalsed inimesed on nii Euroopa Liidu kui Eesti Vabariigi täieõiguslikud kodanikud ja nende õiguste piiramine ei ole Eestile kui demokraatlikule riigile vajalik ega põhjendatud. Seega on olukord, kus homoseksuaalsed inimesed ei saa astuda seadusega tunnustatud ja riiklikult kaitstud perekondlikku suhtesse, põhiõiguste ja vabaduste oluline piiramine.

See ei vasta Euroopa Liidu Põhiseaduse leppe Artikkel I-2, II-67, II-69, II-81, III-118, ja EV Põhiseaduse § 10-11 ja 12 põhimõtetele, samuti ka rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatliku riigi põhimõtetele.

Areneva demokraatia eriti suureks ohuks tuleb aga pidada uue EV Perekonnaseaduse eelnõu redaktsiooni, mis ei võimalda samasooliste abielu ega partnerlust registreerida, vaid kuulutab selle, erinevalt varasemast, imperatiivselt tühiseks, kui selle on sõlminud samast soost isikud (eelnõu § 11 lg 1). Nimetatud säte mitte ainult ei diskrimineeri jätkuvalt osa Eesti Vabariigi kodanikest, vaid takistab ka teistest riikidest pärit samasoolistel paaridel, kes vastavalt oma koduriigi seadusandlusele on abielus või registreeritud partnerluses, omada sama staatust ning sellest tulenevat õiguslikku kaitset (ühisvara, pärimine, lapsendamisõigus, maksundus jne.) Eesti Vabariigis.

Lisaks eelpoolmainitule takistab Perekonnaseaduse eelnõu §11 lg 1 ka Eesti kodanikel sõlmimast samasoolisi peresuhteid riikides, kus see on seadustatud. Nimetatud eelnõu sellisel kujul piirab otseselt nii Eesti- kui välisriigi kodanike põhiseaduslike õiguste ja vabaduste teostamist ja seab takistusi nii perekonna loomisel siseriiklikult kui ka Euroopa Liidus tervikuna, mis on Euroopa Liidu üks fundamentaalsetest põhiõigustest.

Vaatamata eeltoodud ebademokraatlikele suundadele EV Valitsuse poolt, oleme siiski seisukohal, et Eesti Vabariik soovib ennast määratleda demokraatliku ja edumeelse riigina, kus valdavaks on pluralism, sallivus, õiglus ning kus kõigil kodanikel on võrdsed õigused ja vabadused. Olgu selle positiivseteks eeskujuks ja näiteks ka selles valdkonnas meie naaberriigid - Rootsi ja Soome.

Eeltoodust tulenevalt esitame Teile ettepaneku jätta EV Perekonnaseadusest välja diskrimineeriv säte [§11 lg1 näol], mis kitsendaks samasooliste paaride õiguseid võrdsel kohtlemisel ja perekonna loomisel. Leiame, et antud säte on põhiseadusega vastuolus ja suurendab ebavõrdsust, sallimatust ning diskrimineerimist Eesti ühiskonnas. Leiame, et sellise sätte lisamine perekonnaseadusesse oleks tõsine samm tagasi demokraatliku riigi põhimõtetest ja pälviks tõsist vastukaja kogu Euroopa Liidus.

Samas teeme ettepaneku lisada olemasolevasse eelnõusse samasooliste abielu seadusliku sõlmimise võimaldamise ja/või algatada uus seaduseelnõu, mille alusel oleks nii sama- kui ka erisoolistel paaridel võimalik registreerida oma partnerlussuhe, tagamaks samasoolistele ja heteroseksuaalsetele kodanikele võrdsed seaduslikud õigused ja kaitse.